Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Sopotu

Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa określa:
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku,
warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

Ustawa określa:
– środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Ustawa określa:
środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej „zużytym sprzętem”,
i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Uchwały Rady Miasta Sopotu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

UCHWAŁA NR XIII/233/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera:
– wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
– zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
– wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
– rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na  terenie nieruchomości oraz  na drogach publicznych, warunki  rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– wymagania dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
– warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
– obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
– wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich,
– obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

UCHWAŁA NR XXIV/405/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 maja 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:
– zmianę częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXVIII/483/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:
– w załączniku do uchwały zmiana w § 11 brzmienia ustępu 6.

Usługi świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/234/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera:
– rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
– rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXIV/404/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 maja 2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:
– uchylenie w § 5 punktu 1,
– zmiana brzmienia załącznika nr 2 o którym mowa w § 3,
– zmiana w § 8 brzmienia ustępu 2.

UCHWAŁA NR XXVIII/484/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:
w § 1 po punkcie 8 dodano punkt  9,
– zmiana brzmienia § 7.

Wysokość opłat za usługi

UCHWAŁA NR XXVII/447/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
2 września 2021r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
za te usługi

Zawiera:
– wysokość czynszu  za świadczenie usługi najmu pojemników,
– wysokość ceny za usługę mycia pojemników,
– wysokość ceny za odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w zależności od rodzaju odpadu umieszczonego w worku.