Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwały Rady Miasta Sopotu

Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa określa:
zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku,
warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie.

Ustawa określa:
– środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczające ogólne skutki użytkowania zasobów i poprawiające efektywność takiego użytkowania.

Ustawa określa:
środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzi przez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zwanego dalej „zużytym sprzętem”,
i gospodarowania nim lub przez ograniczanie tych skutków oraz ogólnych skutków wykorzystania zasobów i poprawę efektywności ich wykorzystania.

Uchwały Rady Miasta Sopotu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

UCHWAŁA NR XIII/233/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera:
– wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach przeznaczonych do użytku publicznego w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
– zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
– wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
– wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
– rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na  terenie nieruchomości oraz  na drogach publicznych, warunki  rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– wymagania dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
– warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
– obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
– wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich,
– obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.

UCHWAŁA NR XXIV/405/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 maja 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:
– zmianę częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXVIII/483/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/233/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/233/2020:
– w załączniku do uchwały zmiana w § 11 brzmienia ustępu 6.

Usługi świadczone w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIII/234/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera:
– rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
– rodzaje odpadów komunalnych i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXIV/404/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 13 maja 2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:
– uchylenie w § 5 punktu 1,
– zmiana brzmienia załącznika nr 2 o którym mowa w § 3,
– zmiana w § 8 brzmienia ustępu 2.

UCHWAŁA NR XXVIII/484/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XIII/234/2020 z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/234/2020:
w § 1 po punkcie 8 dodano punkt  9,
– zmiana brzmienia § 7.

Wysokość opłat za usługi

UCHWAŁA NR XXVII/447/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
2 września 2021r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen
za te usługi

Zawiera:
– wysokość czynszu  za świadczenie usługi najmu pojemników,
– wysokość ceny za usługę mycia pojemników,
– wysokość ceny za odbiór i zagospodarowanie komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w zależności od rodzaju odpadu umieszczonego w worku.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
7 września 2015r.

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

Zawiera:
– wysokość stawki opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika z odpadami komunalnymi
powstałymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
– termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
– wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
– termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
– wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na potwierdzenie danych zawartych w tej deklaracji.

UCHWAŁA NR XXXIV/464/2017 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
6 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne

Zawiera zmianę w Uchwale NR XI/136/2015:
zmiana treści w § 1 poprzez dodanie po zdaniu pierwszym zdania drugiego o treści: „Powyższe nie obejmuje nieruchomości, na których zlokalizowane cmentarze.”.

UCHWAŁA NR V/104/2019 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 28 marca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zawiera zmiany w Uchwale NR XI/136/2015:
zmiana brzmienia § 2,
– w § 4 zmiana brzmienia ustępu 1,
– w § 4 po ustępie 1 dodanie ustępu 1a,
– w § 4 po ustępie 2 dodanie ustępu 2a,

UCHWAŁA NR XV/271/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 21 maja 2020r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zawiera zmiany w Uchwale NR XI/136/2015:
w § 2 zmiana brzmienia ustępu 1 i ustępu 2,
w § 2 uchylenie ustępu 3,
w § 4 zmiana brzmienia ustępu 1,
w § 4 zmiana brzmienia ustępu 1a,

UCHWAŁA NR XXVIII/487/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Zawiera zmiany w Uchwale NR XI/136/2015:
– zmiana brzmienia załącznika 1, o którym mowa § 2 ust. 1 uchwały,
– zmiana brzmienia załącznika 2, o którym mowa § 2 ust. 2 uchwały,
– zmiana brzmienia załącznika 3, o którym mowa § 3 ust. 1 uchwały,
– zmiana brzmienia załącznika 4, o którym mowa § 3 ust. 1a uchwały.

UCHWAŁA NR XIII/231/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zawiera:
– określenie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
– określenie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie objęci
gminnym systemem gospodarowania odpadami, za usługi odbioru odpadów komunalnych, które zbierane i odbierana w sposób selektywny,
– określenie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie objęci
gminnym systemem gospodarowania odpadami, za usługi odbioru odpadów komunalnych, które nie zbierane i odbierana w sposób selektywny.

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA NR XXVIII/485/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiera:
wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
– definicję rodziny wielodzietnej,
– zasady obliczenia opłaty,
– wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVIII/486/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
4 listopada 2021r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, terminie, częstotliwości i trybie uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

Zawiera:
wzór deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
– określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty zagospodarowanie odpadami,
wykaz dokumentów, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, na potwierdzenie danych zawartych w tej deklaracji.

Zakład Oczyszczania Miasta

UCHWAŁA NR XIII/173/2015 RADY MIASTA SOPOTU
z dnia 23 listopada 2015r.

w sprawie nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu Zakładowi Oczyszczania Miasta w Sopocie

Zawiera:
– określenie przedmiotu działalności ZOM,
– sposób organizacji ZOM,
– określa gospodarkę majątkową i finansową ZOM.

UCHWAŁA NR XXVII/446/2021 RADY MIASTA SOPOTU z dnia
2 września 2021r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/173/2015 z dnia
23 listopada 2015r. w sprawie nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu Zakładowi Oczyszczania Miasta w Sopocie

Zawiera zmiany w Uchwale NR XIII/173/2015:
– w § 6 załącznika do uchwały po ustępie 1 dodano ustęp 1a.

UCHWAŁA NR XIII/232/2020 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 30 stycznia 2020r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie - samorządowego zakładu budżetowego Gminy Miasta Sopot do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zawiera:
– zakres upoważnienia dla Dyrektora Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.