Strefa mieszkańca (nieruchomości zamieszkałe)

Aktualności i komunikaty

Deklaracje

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomości, uwzględniając lokale zamieszkałe oraz niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub powstawania odpadów na danej nieruchomości.
  • Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, deklarację może złożyć jeden z właścicieli upoważniony do takiej czynności przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa na druku UPL-1, pełnomocnictwa notarialnego lub umowy).
  • W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd wspólnoty, Administracja lub spółdzielnia.
  • Złożenie korekty do deklaracji jest konieczne, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę naliczonej opłaty np. sprzedaż nieruchomości, zmiana podstawy naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku zmiany zużycia wody za okres stanowiący podstawę naliczenia opłaty, udokumentowanej korektą rozliczenia od dostawcy).
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, ze względu na przyjętą metodę naliczania opłaty według zużycia wody, składają deklaracje co roku najpóźniej do 10 lutego.

Uwaga ! Pobieranie plików z formularzami deklaracji obsługują przeglądarki Firefox i Edge. Przeglądarka Chrome pobiera deklaracje jedynie w formacie pdf.

BUDYNKI JEDNORODZINNE

DEKLARACJA DO-In wersja elektroniczna

UWAGA ! W przygotowaniu, dostępna od 01.03.2022r.

BUDYNKI WIELOLOKALOWE

DEKLARACJA DO-W wersja elektroniczna

UWAGA ! W przygotowaniu, dostępna od 01.03.2022r.

BUDYNKI MIESZANE

DEKLARACJA DO-W+N wersja elektroniczna

UWAGA ! W przygotowaniu, dostępna od 01.03.2022r.

Pojemniki / worki

  • Mieszkańcy mogą wystąpić o pojemniki do segregacji (papier, szkło, plastik, bio) – pojemniki te są udostępniane nieodpłatnie.
  • Pojemniki do odpadów resztkowych (zmieszanych) należy wynająć w ZOM albo kupić w  ZOM lub na wolnym rynku.
  • Worki do segregacji na papier, szkło i plastik mogą pobrać nieodpłatnie mieszkańcy, którzy nie korzystają z pojemników na papier, szkło i plastik.
  • Właścicielowi lokalu mieszkalnego przysługuje rocznie 6 rolek woreczków na odpady bio-kuchenne.