Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składających deklarację dla wielu gospodarstw domowych (dotyczy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów)

Okoliczności uzasadniające złożenie deklaracji
Cel złożenia deklaracji
data złożenia deklaracji/zmiany
Podmiot składający deklarację
Adres nieruchomości w Sopocie, dla której składana jest deklaracja
Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
Dane identyfikacyjne podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji
Adres do korespondencji osoby składającej deklarację (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
Oświadczam, że średnie miesięczne zuzycie wody zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych dwunastu miesięcy
Na podstawie
Zużycie wody z wybranego wyniosło
Podać okres, za który podano zużycie wody (miesiąc - rok)
od
do
Selektywny w workach
(m3, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)
Liczba gospodarstw domowych deklarujących wskazany sposób wybierania odpadów
Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w gospodarstwach domowych
Rodzaj opłaty za odpadyWysokość miesięcznej opłaty
Spółdzielnia nieselektywne
Spółdzielnia selektywne
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZENIA NADPŁAT
W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę:
Nazwa banku
Numer konta
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
Inne dokumenty
Liczba załączników
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki