Okoliczności uzasadniające złożenie deklaracji
Cel złożenia deklaracji
data złożenia deklaracji/zmiany
Podmiot składający deklarację
Adres nieruchomości w Sopocie, dla której składana jest deklaracja
Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
Dane identyfikacyjne składającego deklarację
Imię ojca
Imię matki
Nr ubezpieczenia
Adres do korespondencji osoby składającej deklarację (jeżeli inny niż adres zamieszkania)
Oświadczenie właściciela nieruchomości zamieszkałej
Oświadczam, że średnie miesięczne zuzycie wody zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych dwunastu miesięcy
Na podstawie
Zużycie wody z wybranego wyniosło
Podać okres, za który podano zużycie wody (miesiąc - rok)
od
do
Selektywny w workach
(m3)
Rodzaj opłaty za odpadyWysokość miesięcznej opłaty
Selektywna
Nieselektywna
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZENIA NADPŁAT
W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę:
Nazwa banku
Numer konta
WSPÓŁWŁAŚCICIELE
Dodaj współwłaściciela
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH
Dokumenty wykazujące upoważnienie do złożenia deklaracji
Inne dokumenty
Liczba załączników
PlikRozmiarStatus
Wybierz pliki
Liczba lokali
test
test
test
test
test
  test
   test
    test
    Powód korekty
    Liczba dzieci w rodzinie (spełniających kryteria określone w uchwale)
    Średnie miesięczne zużycie wody zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych
    Forma władania nieruchomości
    sposób zbierania odpadów
    rodzaj prowadzonek działalności
    Osoba kontaktowa
    Rodzaj deklaracji
    Lokalizacja punktu gromadzenia odpadów - pojemników na odpady
    Styczeń
    Luty
    Marzec
    Kwiecień
    Maj
    Czerwiec
    Lipiec
    Sierpień
    Wrzesień
    Październik
    Listopad
    Grudzień
    Ilość opróżnień sezon
    Ilość opróżnień poza sezonem
    Roczna liczba opróżnień
    Składnik opłaty zależny od miesięcznego zużycia wody w gospodarstwach domowych
    termin pojemnik 1
     termin pojemnik 2
      termin pojemnik 3
       termin pojemnik 4
        pojemnosc pojemnik 1
         pojemnosc pojemnik 2
          pojemnosc pojemnik 3
           pojemnosc pojemnik 4
            Liczba pojemników pojemnik 1
             Liczba pojemników pojemnik 2
              Liczba pojemników pojemnik 3
               Liczba pojemników pojemnik 4
                stawka pojemnik 1
                 stawka pojemnik 2
                  stawka pojemnik 3
                   stawka pojemnik 4
                    kwota pojemnik 1
                     kwota pojemnik 2
                      kwota pojemnik 3
                       kwota pojemnik 4
                        Liczba gospodarstw domowych deklarujących wskazany sposób wybierania odpadów