• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Częstotliwość świadczenia usług

Szczegółowy sposób i częstotliwość świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli i nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami

Rodzaj odbieranych odpadów Sposób zbierania Minimalna częstotliwość zbiórki
zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna zabudowa wielorodzinna zabudowa jednorodzinna
Zmieszane odpady komunalne pojemniki co najmniej raz w tygodniu 1 raz na 2 tygodnie
Odpady ze szkła (butelki, słoiki) pojemniki w kolorze zielonym worki / pojemniki zielone 1 raz w tygodniu 2 razy w miesiącu
Odpady z papieru i tektury pojemniki w kolorze niebieskim worki / pojemniki niebieskie 1 raz w tygodniu 2 razy w miesiącu
Plastik / metale pojemniki w kolorze żółtym worki / pojemniki żółte 1 raz w tygodniu 2 razy w miesiącu
Odpady zielone w tym:
  1. trawa, odpady z pielęgnacji ogrodów
  2. jesienna zbiórka liści
  3. zbiórka choinek
1 raz w miesiącu
Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe worek typu big-bag – o poj. do 1,0 m3 1 razy w roku na gospodarstwo domowe (na zgłoszenie właściciela nieruchomości)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny PZON + OZON PZON: przez cały rok,
OZON: wg ustalonego harmonogramu, min. 2 razy w roku
Przeterminowane leki Pojemniki w aptekach przez cały rok w godzinach pracy
PZON przez cały rok w godzinach pracy
OZON 2 razy w roku wg ustalonego harmonogramu
Baterie Pojemniki w placówkach handlowych oświatowych i użyteczności publicznej przez cały rok w godzinach pracy
PZON przez cały rok w godzinach pracy
OZON 2 razy w roku wg ustalonego harmonogramu
Pozostałe odpady niebezpieczne PZON + OZON PZON: przez cały rok,
OZON: wg ustalonego harmonogramu, min. 2 razy w roku

PZON — Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
OZON — Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych