• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Ogłoszenia o przetargach

Zapytanie ofertowe na dostawę opon samochodowych i wykonywanie usług wulkanizacji.

Unieważnienie postępowania.

Zapytanie ofertowe.

 

Zakład Oczyszczania Miasta

81-853  Sopot, Al. Niepodległości 723a

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Gmina Miasta Sopotu Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Sprzedaż oraz dostawa opon samochodowych, a także wykonywanie usług wulkanizacji, wymiany, serwisu oraz magazynowania opon, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagany minimalny asortyment:

 

 

Opony samochodowe

Rozmiar opony

Prowadząca/ Ciągnąca

235/65 R16C

X/X

315/70 R22,5

X/X

225/175 R16C

X/X

195 R14C

X/…

145 R13C

…/X

215/65 R16

X/X

10 R22,5

X/X

165/70 R14

X/X

185/60 R15

X/X

155/80 R13

X/X

360/70 R24

X/…

460/85 R30

…/X

315/80 R22,5

X/X

245/70 R17,5

X/X

205 R16C

X/X

 

Proszę o podanie cen usług wulkanizacyjnych wymienionych w załączniku.

 

Szacunkowa wartość zamówienia 42400 PLN netto.

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

01.01.2018 r – 31.12.2018 r.

 

3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena – 100 %

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017 r., do godz. 10:00 w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie, pok. A.

b) dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w kopercie na adres: al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot lub

– za pośrednictwem faksu: 58/551-16-07 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

umieszczając nazwę i adres Zamawiającego oraz przedmiot oferty.

 

1. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

a) oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

b) oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

2. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Mikołajczyk

 

 

3. Informacje dodatkowe:

a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;

b) wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie uzgodnienia szczegółów i podpisania umowy;

c) oferta Wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy a za niewywiązywanie się z zobowiązań będą naliczane kary przewidziane w umowie;

d) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

e) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

Załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

USŁUGI WULKANIZACYJNE

netto

stawka podatku VAT

brutto

1

Zdjęcie/ założenie koła osobowego

 

 

 

2

Zdjęcie/ założenie koła ciężarowego

 

 

 

3

Montaż/ demontaż opony osobowej

 

 

 

4

Montaż/ demontaż opony ciężarowej

 

 

 

5

Zdjęcie/ założenie zapasu osobowego

 

 

 

6

Zdjęcie założenie zapasu ciężarowego

 

 

 

7

Naprawa opony osobowej

 

 

 

8

Naprawa pony ciężarowej

 

 

 

9

Naprawa opony osobowej metodą na ciepło

 

 

 

10

Naprawa opony ciężarowej metodą na ciepło

 

 

 

 

Wzór oferty.

              dnia              

imię nazwisko/pieczątka Wykonawcy

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie

Al. Niepodległości 723 a

81-853 Sopot

 

OFERTA

 

I. Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………… Regon: …………….……………….

Tel.: ……………………………………….. Faks:              …………………...

Osoba do kontaktów:               adres mailowy: ...............................................

 

II. Przedmiot oferty

Oferta sprzedaży oraz dostawy opon samochodowych, a także wykonywania usług wulkanizacji, wymiany, serwisu oraz magazynowania opon, w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 29.11.2017 r.

 

III. Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę za usługę wulkanizacji:

 

zgodnie z załącznikiem.

 

IV. Terminy
Oferuję/my
sprzedaż oraz dostawa opon samochodowych, a także wykonywanie usług wulkanizacji, wymiany, serwisu oraz magazynowania opon w okresie: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

 

V. Oświadczam/my, że:

 

a) posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b) posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia;

c) uważam/y się za związaną/ego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

d) w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, zobowiązuję/my się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

e) zobowiązuję/my się do świadczenia obsługi prawnej sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, również w ramach stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego: Sopot, al. Niepodległości 723a w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz w razie potrzeby telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 

VI. Doświadczenie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

  …………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)