• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Ogłoszenia o przetargach

Zapytanie ofertowe - serwis, naprawy, przeglądy zurawi i dźwigników

Informacja o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Zakład Oczyszczania Miasta

81-853  Sopot, Al. Niepodległości 723a

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Gmina Miasta Sopotu Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Usługi serwisowe, naprawy, przeglądy okresoweżurawi, dźwigników, cięgnika, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługi serwisowe, naprawy, przeglądy okresowe 2 żurawi marki Hiab, 1 żurawia marki FASSI, 1 cięgnika marki Podem Bulgaria, 2 dźwigników marki Skibicki, 1 dźwignika marki WEWEA, 1 dźwignika MARKI Janaco.

 

Szacunkowa wartość zamówienia 15500 PLN netto.

 

Proszę o podanie ceny netto za rbh.

Warunki dodatkowe:

-  odległości od siedziby zamawiającego w promieniu 30 km,

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

01.01.2018 r – 31.12.2018 r.

 

3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

-  cena- 100%

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017 r., do godz. 10:00 w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie, pok. A.

b) dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w kopercie na adres: al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot lub

– za pośrednictwem faksu: 58/551-16-07 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

umieszczając nazwę i adres Zamawiającego oraz przedmiot oferty.

 

1.    Opis sposobu przygotowania oferty:

 

a)    oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

b)    oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 

2.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Mikołajczyk

 

3.    Informacje dodatkowe:

a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;

b) wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie uzgodnienia szczegółów i podpisania umowy;

c) oferta Wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy a za niewywiązywanie się z zobowiązań będą naliczane kary przewidziane w umowie;

d) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

e) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

 

Wzór oferty

                                 dnia                                          

imię nazwisko/pieczątka Wykonawcy

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie

Al. Niepodległości 723 a

81-853 Sopot

 

OFERTA

 

I.        Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………… Regon: …………….……………….

Tel.: ……………………………………….. Faks:...... …………………...

Osoba do kontaktów: ............................................ adres mailowy: ...............................................

 

II.     Przedmiot oferty

Oferta na usługi serwisowe, naprawy, przeglądy okresowe żurawi, dźwigników, cięgnika,w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 27.11.2017 r.

 

III.   Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę za rbh  :

 

Netto: ………………………zł (słownie zł…………………………………………………………………………)

Stawka podatku VAT: ……..%

Brutto: ………………   zł (słownie zł: …………………………………………………………………….……..)

 

IV.   Terminy
Oferuję/my wykonywanie usług serwisowych, napraw, przeglądów okresowych żurawi, dźwigników, cięgnikaw okresie: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

 

V.     Oświadczam/my, że:

 

a)    posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)    posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia;

c)    uważam/y się za związaną/ego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

d)    w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, zobowiązuję/my  się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

e)    zobowiązuję/my się do świadczenia obsługi prawnej sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, również w ramach stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego: Sopot, al. Niepodległości 723a w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz w razie potrzeby telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 

VI.   Doświadczenie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

          …………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)