• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
  • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Ogłoszenia o przetargach

Zapytanie ofertowe - kompleksowe mycie i dezynfekcję pojazdów

Unieważnienie postępowania.

Zapytanie ofertowe na kompleksowe mycie i dezynfekcję pojazdów.

Zakład Oczyszczania Miasta

81-853  Sopot, Al. Niepodległości 723a

APYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający Gmina Miasta Sopotu Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą: Kompleksowe mycie oraz dezynsekcja pojazdów oraz urządzeń służących do odbierania odpadów komunalnych należących do Zakładu Oczyszczania Miasta  w Sopociena podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Kompleksowe mycie oraz dezynsekcja pojazdów oraz urządzeń służących do odbierania odpadów komunalnych należących do Zakładu Oczyszczania Miasta  w Sopocie wg potrzeb,  tzn.:

a)       Czyszczenie zewnętrzne pojazdu;

b)      Czyszczenie zewnętrzne urządzenia służącego do odbioru odpadów komunalnych;

c)       Czyszczenie wewnętrzne urządzenia do odbioru odpadów;

d)      Częstotliwość czyszczenia 1-2 razy w miesiącu;

e)      Ilość pojazdów: około 10.

Warunki dodatkowe:

-  odległości od siedziby zamawiającego w promieniu 20 km,

-  wykonywanie usług codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt,

 

2. Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

3. Przy wyborze oferty, zamawiający będzie kierował się kryterium:

- cena – 100 %

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2017 r., do godz. 10:00 w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie, pok. A.

b) dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej w kopercie na adres: al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot lub

– za pośrednictwem faksu: 58/551-16-07 lub

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

umieszczając nazwę i adres Zamawiającego oraz przedmiot oferty.

 

1.    Opis sposobu przygotowania oferty:

 

a)    oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką;

b)    oferta ma obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia;

c)    oferta ma zwierać cenę jednostkową mycia jednego pojazdu.

 

2.    Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Małgorzata Mikołajczyk

 

 

3.    Informacje dodatkowe:

a) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pocztą e-mail wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia;

b) wybrany wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą e-mail o terminie uzgodnienia szczegółów i podpisania umowy;

c) oferta Wykonawcy będzie stanowiła integralną część umowy a za niewywiązywanie się z zobowiązań będą naliczane kary przewidziane w umowie;

d) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

e) do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

Wzór oferty na kompleksowe mycie i dezynfekcję pojazdów.

                                 dnia                                          

                                 dnia                                          

imię nazwisko/pieczątka Wykonawcy

Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie

Al. Niepodległości 723 a

81-853 Sopot

 

OFERTA

 

I.        Dane dotyczące Wykonawcy

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………

Adres siedziby: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP: ………………………………………… Regon: …………….……………….

Tel.: ……………………………………….. Faks:...... …………………...

Osoba do kontaktów: ............................................ adres mailowy: ...............................................

 

II.     Przedmiot oferty

Oferta kompleksowego mycia oraz dezynsekcji pojazdów,w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r. zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym z dnia 27.11.2017 r.

 

III.   Oferuję/my wykonanie zamówienia za cenę:

 

 

 

 

 

 

netto

 

stawka podatku VAT

 

brutto

 

Czyszczenie zewnętrzne pojazdu

 

 

 

 

 

Czyszczenie zewnętrzne zabudowy

 

 

 

 

Czyszczenie i dezynsekcja wnętrza zabudowy pojazdu

 

 

 

 

 

Łączna kwota dla jednego pojazdu

 

 

 

 

 

Łączna kwota dla dziesięciu pojazdów

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.   Terminy
Oferuję/my wykonywanie kompleksowego mycia oraz dezynsekcji pojazdów, z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu  w okresie: od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018r.

 

V.     Oświadczam/my, że:

 

a)    posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

b)    posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w obszarze przedmiotu zamówienia;

c)    uważam/y się za związaną/ego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert;

d)    w przypadku wyboru oferty przez Zamawiającego, zobowiązuję/my  się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;

e)    zobowiązuję/my się do świadczenia obsługi prawnej sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego, również w ramach stałych dyżurów w siedzibie Zamawiającego: Sopot, al. Niepodległości 723a w wymiarze 4 godzin tygodniowo oraz w razie potrzeby telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

 

VI.   Doświadczenie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

          …………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy)