Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Załącznik nr 4 do uchwały nr XV/271/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 21.05.2020 r.

DO-ND

DO- ND

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

FORMULARZ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY , A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Podstawa prawna:


Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.:. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) zwana dalej Ordynacją podatkową.

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu Ustawy.

Zgodnie z punktem 2 POUCZENIA.

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1.

DYREKTOR ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA W SOPOCIE – na podstawie art. 6q ust.1a Ustawy

Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot

B. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

2. Indywidualny Numer Rozrachunkowy dla Nieruchomości – należy wpisać numer podany przez organ w zawiadomieniu o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

3. Zaznaczyć właściwe

4. Ulica

5. Nr domu / domów

6. Nr księgi wieczystej

7. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych

podać adres lub inne dane identyfikujące lokalizacje pojemników, np. nr działki

D. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(w przypadku gdy nieruchomości ma kilku współwłaścicieli należy wypełnić załącznik DO –NA )


D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO NR 1

8. Nazwa pełna

8. Nazwisko

9. Skrót nazwy

9. Pierwsze imię

10. PESEL

11. NIP

12. Pełnomocnik do podpisania deklaracji3

D.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Ulica

20. Nr domu

21. Nr lokalu

D.3 DODATKOWE DANE KONTAKTOWE (dane nieobowiązkowe)

22. Tel. kontaktowy

23. Adres poczty elektronicznej

24. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą:

D.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić, jeżeli jest inny niż w sekcji D.2

25. Kraj

26. Województwo

27. Powiat

28. Gmina

29. Miejscowość

30. Kod pocztowy

31. Ulica

32. Nr domu

33. Nr lokalu

E. OBLICZENIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Należną opłatę wyliczoną w kolumnie kol.6 wykazuje się z dokładnością do jednego grosza.

Kolumny 3, 4 i 5 należy wypełnić zgodnie z danym zawartymi w części I.1. deklaracji DO-N.

Rodzaj odpadu

Wnioskowany termin realizacji jednorazowego odbioru

Deklarowana pojemność pojemnika

[litry]

Liczba deklarowanych pojemników

Stawka opłaty za jednorazowe opróżnianie pojemnika o danej pojemności

[zł/poj.]

Opłata za DODATKOWY odbiór odpadów komunalnych - iloczyn danych z kol.4 i kol.5

[zł]

Kol.1

Kol.2

Kol.3

Kol.4

Kol.5

Kol.6

PAPIER

3.

4.

5.

6.

zł/poj.

7.

PLASTIK

8.

9.

10.

11.

zł/poj.

12.

SZKŁO

13.

14.

15.

16.

zł/poj.

17.

RESZTKOWE

18.

19.

20.

21.

zł/poj.

22.

ODPADY BIO

23.

24.

25.

26.

zł/poj.

28.

ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH (suma poz. z kol.6)

29.

F. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

załącznik DO-N/A

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL – 1p) 3

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej (UPL -1) 3

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od ustanowienia pełnomocnictwa

korekty faktur przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego

inne

G. PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Czytelny podpis Zobowiązanego / Zobowiązanych

Podpisano elektronicznie

2. Data złożenia deklaracji


3. Czytelny podpis Pełnomocnika

Podpisano elektronicznie

4. Data złożenia deklaracji

H. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Uwagi organu podatkowego:

2. Data przyjęcia deklaracji (dzień -miesiąc-rok)

3. Podpis weryfikującego deklarację

POUCZENIE:

1 W PRZYPADKU NIEWPŁACENIA W OBOWIĄZUJĄCYCH TERMINACH kwoty wynikającej z niniejszej deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2012r. poz.1015 z późn. zm.).

2 Deklarację Do-W+ND należy złożyć, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

3 Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: PEŁNOMOCNICTWO UPL-1 lub UPL-1p - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze zm.) oraz opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty mieszkaniowej w wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o sposobie zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. lub umowa.