Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/271/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 21.05. 2020 r.

DO-N

Pola jasne deklaracji wypełnia składający deklarację – maszynowo, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

DO-N

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Indywidualny Numer Rozrachunkowy dla Nieruchomości

Podstawa prawna:Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.:. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) zwana dalej Ordynacją podatkową.

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu Ustawy.

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy).

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1.

DYREKTOR ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA W SOPOCIE – na podstawie art. 6q ust.1a Ustawy

Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot

B. OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE ZŁOŻENIE DEKLARACJI

2. Rodzaj deklaracji

data zamieszkania

data zmiany

okres, którego dotyczy korekta

od do

3. Przyczyna zmiany / korekty (pozycja nieobowiązkowa)

C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

4. Zaznaczyć właściwe

5. Ulica

6. Nr domu / domów

7. Nr Księgi wieczystej

8. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych

podać adres lub inne dane identyfikujące lokalizacje pojemników, np. nr działki

D.PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

9. Rodzaj podmiotu

liczba współwłaścicieli

(zaznaczyć właściwe)

E. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(w przypadku gdy nieruchomość ma kilku ZOBOWIĄZANYCH (współwłaścicieli) należy wypełnić załącznik DO–N/A)

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO NR 1

10. Nazwisko

10 Nazwa pełna


11. Pierwsze imię

11. Skrót nazwy

12. PESEL1

13. NIP2

14. Pełnomocnik do podpisania deklaracji14E.2 ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

E.3 DODATKOWE DANE KONTAKTOWE (dane nieobowiązkowe)

24. Tel. kontaktowy

25. Adres poczty elektronicznej

26. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą: (zaznaczyć właściwą)

E.4 ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić jeżeli jest inny niż w sekcji E.2

27. Kraj

28. Województwo

29. Powiat

30. Gmina

31. Miejscowość

32. Kod pocztowy

33. Ulica

34. Nr domu

35. Nr lokalu

F. DANE DOTYCZĄCE MIERNIKÓW, SŁUŻĄCYCH DO OKREŚLENIA FAKTYCZNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW DLA CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Działalność prowadzona na nieruchomości

Rodzaj działalności

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Rodzaj miernika

Miernik

Deklarowana wartość miernika

[litrów]

Minimalna średnia tygodniowa wartość miernika

Kol.1

Kol.2

Kol.3

Kol.4

Kol.5

36.

placówka oświatowa, opiekuńcza

łączna liczba uczniów, studentów, pracowników

37.

5 litrów / na osobę

38.

sklep, hurtownia, inny lokal handlowy, biuro, bank, zakład: usługowy, zakład rzemieślniczy, zakład produkcyjny, urząd

liczba pracowników

39.

5 litrów / na osobę (minimalna pojemność 120 litrów)

40.

Dom opieki, hotel, pensjonat, motel, internat, dom akademicki i inne nieruchomości o podobnej funkcji

liczba łóżek

41.

10 litrów / na 1 łóżko (minimalna pojemność 120 litrów)

42.

Lokal gastronomiczny

liczba miejsc – konsumpcyjnych, (także w tzw. ogródkach)

43.

5 litrów / na 1siedzace miejsce konsumpcyjne (minimalna pojemność 120 litrów)

44.

Lokal gastronomiczny nie posiadający siedzących miejsc konsumpcyjnych

minimalna pojemność pojemnika lub worka / lokal

45.

minimalna pojemność 120 litrów

46.

Przychodnia, lecznica, apteka, gabinet lekarski

liczba pracowników

47.

60 litrów / na każdych 10 pracowników

48.

Plac budowy w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych

liczba pracowników

49.

60 litrów / na każdych 10 pracowników

50.

Obiekt sportowy

średnia liczba osób korzystających z obiektu w ciągu tygodnia

51.

1 litr / na osobę

52.

Parking / zespół garażowy

liczba miejsc garażowych

53.

4 litry / 1 miejsce postojowe

54.

Ogrody działkowe:

- od 1 kwietnia do 30 listopada

liczba działek

55.

10 litrów / na działkę

- od 1 grudnia do 30 marca

5 litrów / na działkę

56.

Targowiska

liczba stanowisk/ punktów handlowych

57.

50 litrów/ na stanowisko / na punkt handlowy

58.

Inne – nieujęte powyżej

wskaźnik dostosować odpowiednio

59.

60 litrów - minimalna pojemności pojemnika

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

G.1. Obliczenie stawki opłaty za odbiór pojemnika lub worka

* pojemniki podziemne / półpodziemne

Pojemność pojemnika/ worka [litrów]

PAPIER - pojemnik / worek w kolorze niebieskim

PLASTIK - pojemnik / worek w kolorze żółtym (odpady tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych)

SZKŁO - pojemnik / worek w kolorze zielonym

Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika

Deklarowana ilość pojemników w miejscu gromadzenia odpadów

Opłata za jednorazowy odbiór pojemnika/ów

-iloczyn wierszy z kol.2 i 3

Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika

Deklarowana ilość pojemników w miejscu gromadzenia odpadów

Opłata za jednorazowy odbiór pojemnika/ów -

-iloczyn wierszy z kol.5 i 6

Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika

Deklarowana ilość pojemników w miejscu gromadzenia odpadów

Opłata za jednorazowy odbiór pojemnika/ów

-iloczyn wierszy z kol.8 i 9

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

kol.7

kol.8

kol.9

kol.10zł/poj.

60.

61.


zł/poj.

62.

63.


zł/poj.

64.

65.zł/poj.

66

67.


zł/poj.

68.

69.


zł/poj.

70.

71.zł/poj.

72.

73.


zł/poj.

74.

75.


zł/poj.

76.

77.zł/poj.

78.

79.


zł/poj.

80.

81.


zł/poj.

82.

83.zł/poj.

84.

85.


zł/poj.

86.

87.


zł/poj.

88.

89.zł/poj.

90.

91.


zł/poj.

92.

93.


zł/poj.

94.

95.zł/poj.

96.

97.


zł/poj.

98.

99.


zł/poj.

100.

101.zł/poj.

102.

103.


zł/poj.

104.

105.


zł/poj.

106.

107.zł/poj.

108.

109.


zł/poj.

110.

111.

-

-

-


-

-

-

-

-

-


zł/worek

112.

113.

zł/worekzł/worek

114.

115.

zł/worek


zł/worek

116.

117.

zł/worek


zł/worek

118.

119.

zł/worek

PAPIER - opłata za jednorazowy odbiór pojemników i worków – suma kwot z kol.4

120.

PLASTIK - opłata za jednorazowy odbiór pojemników i worków – suma kwot z kol.7

121.

SZKŁO - Opłata za jednorazowy odbiór pojemników i worków – suma kwot z kol.10

122.

RESZTKOWE – (ZMIESZANE)pojemnik w kolorze czarnym lub szarym

ODPADY BIOpojemnik w kolorze brązowym

Pojemność pojemnika

Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika (zł / poj.)

Deklarowana ilość pojemników w miejscu gromadzenia odpadów

Opłata za jednorazowy odbiór pojemnika / ów

- iloczyn wierszy z kol.2 i 3

Pojemność pojemnika

Stawka opłaty za jednorazowy odbiór pojemnika (zł / poj.)

Deklarowana ilość pojemników w miejscu gromadzenia odpadów

Opłata za jednorazowy odbiór pojemnika / ów

- iloczyn wierszy z kol.6 i 7

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

kol.7

kol.8zł/poj.

123.

124.zł/poj.

125.

126.zł/poj.

127.

128.zł/poj.

129.

130.zł/poj.

131.

132.zł/poj.

133.

134.zł/poj.

135.

136.zł/poj.

137.

138.zł/poj.

139.

140.zł/poj.

141.

142.zł/poj.

143.

144.zł/poj.

145.

146.zł/poj.

147.

148.zł/poj.

149.

150.zł/poj.

151.

152.

-

-

-

-zł/poj.

153.

154.

-

-

-

-

RESZTKOWE - ZMIESZANE - opłata za jednorazowy odbiór pojemników – suma kwot z kol.4

155.

ODPADY BIO - opłata za jednorazowy odbiór pojemników – suma kwot z kol. 8

156.

G.2. OBLICZENIE MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI –

Miesięczna opłata stanowi - iloczyn: opłaty za jednorazowy odbiór pojemników i worków ustalonych w sekcji G.1. i częstotliwość deklarowanych odbiorów w miesiącu – ustaloną zgodnie z pkt 15 objaśnień.

Należną miesięczną opłatę wykazuje się z dokładnością do jednego grosza.

W Kol. 2 należy wstawić kwoty z poz. 120, 121, 122, 155 i 156 odpowiednio.

RODZAJ ODPADÓW

Opłata za jednorazowe opróżnienie

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC

KWIECIEŃ

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

kol.7

kol.8

kol.9

kol.10

PAPIER

157.

158.

159.

zł/m-c

160.

161.

zł/m-c

162.

163.

zł/m-c

164.

165.

zł/m-c

PLASTIK

166.

167.

168.

zł/m-c

169.

170.

zł/m-c

171.

172.

zł/m-c

173.

174.

zł/m-c

SZKŁO

175.

176.

177.

zł/m-c

178.

179.

zł/m-c

180.

181.

zł/m-c

182.

183.

zł/m-c

RESZTKOWE

184.

185.

186.

zł/m-c

187.

188.

zł/m-c

189.

190.

zł/m-c

191.

192.

zł/m-c

ODPADY BIO

193.

194.

195.

zł/m-c

196.

197.

zł/m-c

198.

199.

zł/m-c

200.

201.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.4

202.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.6

203.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.8

204.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.10

205.

zł/m-c

W Kol. 2 należy wstawić kwoty z poz. 120, 121, 122, 155 i 156 odpowiednio.

RODZAJ ODPADÓW

Opłata za jednorazowe opróżnienie

MAJ

CZERWIEC

LIPIEC

SIERPIEŃ

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

kol.7

kol.8

kol.9

kol.10

PAPIER

206.

207.

208.

zł/m-c

209.

210.

zł/m-c

211.

212.

zł/m-c

213.

214.

zł/m-c

PLASTIK

215.

216.

217.

zł/m-c

218.

219.

zł/m-c

220.

221.

zł/m-c

222.

223.

zł/m-c

SZKŁO

224.

225.

226.

zł/m-c

227.

228.

zł/m-c

229.

230.

zł/m-c

231.

232.

zł/m-c

RESZTKOWE

233.

234.

235.

zł/m-c

236.

237.

zł/m-c

238.

239.

zł/m-c

240.

241.

zł/m-c

ODPADY BIO

242.

243.

244.

zł/m-c

245.

246.

zł/m-c

247.

248.

zł/m-c

249.

250.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.4

251.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.6

252.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.8

253.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.10

254.

zł/m-c

W Kol. 2 należy wstawić kwoty z poz. 120, 121, 122, 155 i 156 odpowiednio.

RODZAJ ODPADÓW

Opłata za jednorazowe opróżnienie -

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

Częstotliwość deklarowanych odbiorów

Miesięczna opłata za opróżnianie pojemników /worków (zł)

kol.1

kol.2

kol.3

kol.4

kol.5

kol.6

kol.7

kol.8

kol.9

kol.10

PAPIER

256.

257.

258.

zł/m-c

259.

260.

zł/m-c

261.

262.

zł/m-c

263.

264.

zł/m-c

PLASTIK

265.

266.

267.

zł/m-c

268.

269.

zł/m-c

270.

271.

zł/m-c

272.

273.

zł/m-c

SZKŁO

274.

275.

276.

zł/m-c

277.

278.

zł/m-c

279.

280.

zł/m-c

281.

282.

zł/m-c

RESZTKOWE

283.

284.

285.

zł/m-c

286.

287.

zł/m-c

288.

289.

zł/m-c

290.

291.

zł/m-c

ODPADY BIO

292.

293.

294.

zł/m-c

295.

296.

zł/m-c

297.

298.

zł/m-c

299.

300.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.4

301.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.6

302.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.8

303.

zł/m-c

Miesięczna opłata razem: suma z kol.10

304.

zł/m-c

H. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZENIA NADPŁATY

W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę :

NR

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL – 1p)14
pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej (UPL -1)14

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od ustanowienia pełnomocnictwa

korekty faktur przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego

Inne

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS ZOBOWIĄZANEGO / ZOBOWIĄZANYCH / PEŁNOMOCNIKA

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.

1. Czytelny podpis Zobowiązanego / Zobowiązanych

Podpisano elektronicznie

2. Data złożenia deklaracji

3. Czytelny podpis Pełnomocnika

Podpisano elektronicznie

4. Data złożenia deklaracji

K. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Uwagi organu podatkowego:

2. Data przyjęcia deklaracji (dzień -miesiąc-rok)

3. Podpis weryfikującego deklarację

ZAŁĄCZNIK DO-NA - wypełniają wszyscy ZOBOWIĄZANI: współwłaściciele nieruchomości / wszyscy współwłaściciele wspólnoty mieszkaniowej, która nie posiada Zarządu.

POUCZENIE:

I. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

II. Do czasu złożenia deklaracji zmieniającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymania powiadomienia o nowym wymiarze opłaty, opłaty należy wnosić w wysokości dotychczasowej.

III. Zgodnie z art. 6o ust. 1 Ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

IV. Zgodnie z art. 10 Ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie, Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot, e-mail: obsluga@zom.sopot.pl; tel. +48 58 551 38 27

II. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie e-mail: iod@zom.sopot.pl; tel. +48 58 551 38 27.

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e RODO tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, jak i jej egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów.

IV. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

V. Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom usługi odbioru odpadów.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania tj. przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak i ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych.

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

IX. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:

1. Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL wskazanymi w sekcji E, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – będących cudzoziemcami, należy dołączyć załącznik, w którym podane zostaną numer paszportu lub numer ubezpieczenia.

2. Numer NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

3. PIERWSZĄ DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku jej złożenia tj. od powstanie na nieruchomości odpadów komunalnych.

4. W przypadku zmiany danychbędących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 Ustawy). Dodatkowo, zgodnie z art. 6m ust. 4 „właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2.”. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. W przypadku UCHWALENIA NOWEJ STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m ust.2a organ zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości nowej opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi, obliczając ją jako iloczyn stawki nowej opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

6. Właściciel nieruchomości może złożyć KOREKTĘ DEKLARACJI (art. 81 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekty deklaracji należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.

7. W przypadku zbycia nieruchomości, dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w sekcji B w poz. 2 przyczynę złożenia deklaracji, a nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości, zaznaczając w sekcji B w poz. 2 pierwszy kwadrat.

8. Dopuszcza się ZŁOŻEENIE ODRĘBNYCH DEKLARACJI dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1ca Ustawy).

9. OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY – obliczoną na podstawie niniejszej deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać miesięcznie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 15 marca danego roku

10. W RAZIE NIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do wysokości obliczonej opłaty, wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy.

11. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NINIEJSZEJ DEKLARACJI spoczywa na właścicielu nieruchomości – przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy). Faktycznie władającym nieruchomością lub jej częścią może być również np. najemca, posiadacz w rozumieniu kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające złożenie deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, deklarację może złożyć jeden z właścicieli nieruchomości po przedłożeniu pełnomocnictwa14 do tej czynności podpisanego przez pozostałych właścicieli.

12. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością lub generujące na nieruchomości odpady komunalne. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do deklaracji odnotowując ten fakt w sekcji I, poz. 5.

13. Zaznaczyć, jeśli małżonkowie władają nieruchomością objętą małżeńską wspólnością ustawową. Jeżeli władający małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, należy zaznaczyć kwadrat „współwłaściciele nieruchomości”. W obu przypadkach należy wypełnić sekcję E i załącznik DO-NA

14. Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: PEŁNOMOCNICTWO UPL-1 lub UPL-1p - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze zm). oraz opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty mieszkaniowej w wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o sposobie zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. lub umowa.

15. MINIMALNE CZĘSTOTLIWOŚCI pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy wynoszą: a) odpady zbierane selektywnie: PAPIER, PLASTIK, SZKŁO – raz na tydzień; odpady RESZTKOWE (niesegregowane/zmieszane)- nie rzadziej niż raz na tydzień; c) od 1 września 2020 roku ODPADY BIO (odpady kuchenne i spożywcze) – nie rzadziej niż raz na tydzień.

16. Po złożeniu deklaracji, składający deklarację otrzyma informację o nadanym INDYWIDUALNYM NUMERZE ROZRACHUNKOWYM, na który bez wezwania należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

17. DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania zgodnie z zapisami §3 ust.2-ust.4 uchwały tj. Wypełnienie e- deklaracji i opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji można uzyskać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie tel. 58 551-38-27 e-mail: obsluga@zom.sopot.pl