Pola wymagane oznaczono kolorem żółtym

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/272/2020 Rady Miasta Sopotu z dnia 21.05. 2020 r.

DO-W

Pola jasne deklaracji wypełnia składający deklarację – maszynowo, komputerowo lub ręcznie dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem

DO-W

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

FORMULARZ DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, SKŁADAJĄCYCH DEKLARACJĘ DLA BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO

( dotyczy wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów )

Indywidualny Numer Rozrachunkowy dla Nieruchomości:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.:. Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) zwana dalej Ustawą oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) zwana dalej Ordynacją podatkową.

Składający:

Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości w rozumieniu Ustawy.

Termin składania:

14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (art. 6m ust. 1 Ustawy) lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty (art. 6m ust. 2 Ustawy).

A. ADRESAT I MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI

1.

DYREKTOR ZAKŁADU OCZYSZCZANIA MIASTA W SOPOCIE – na podstawie art. 6q ust.1a Ustawy

Al. Niepodległości 723a; 81-853 Sopot

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

2. Rodzaj deklaracji

data zamieszkania

data zmiany

od do

( okres, którego dotyczy korekta )

3. Przyczyna zmiany / korekty ( pozycja nieobowiązkowa )

C. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI, DLA KTÓREJ SKŁADANA JEST DEKLARACJA

4. Zaznaczyć właściwe

5 . Ulica

6 . Nr domu / domów

7 . Nr Księgi wieczystej

8. Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych

D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

9. Rodzaj podmiotu

(zaznaczyć właściwe)

E. DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI

(w przypadku większej liczby ZOBOWIĄZANYCH w tym wspólnoty nie posiadającej Zarządu lub Zarządcy należy wypełnić załącznik DO –W/A )

E.1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZOBOWIĄZANEGO NR 1 –

10. Nazwisko

10. Nazwa pełna

11. Pierwsze imię

11. Skrót nazwy

12. PESEL1

13. NIP2

14. Pełnomocnik do podpisania deklaracji 17

E.2. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY

15. Kraj

16. Województwo

17. Powiat

18. Gmina

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Ulica

22. Nr domu

23. Nr lokalu

E.3. DODATKOWE DANE KONTAKTOWE (dane nieobowiązkowe)

24. Tel. kontaktowy

+48

25. Adres poczty elektronicznej

26. Wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów drogą:

E.4. ADRES DO KORESPONDENCJI – wypełnić jeżeli jest inny niż w sekcji E.2.14

27. Nazwisko

27. Nazwa pełna

28. Pierwsze imię

28. Skrót nazwy

29. Kraj

30. Województwo

31. Powiat

32. Gmina

33. Miejscowość

34. Kod pocztowy

35. Ulica

36. Nr domu

37. Nr lokalu

F. OŚWIADCZENIE

41. Oświadczam, że średnie miesięczne zużycie wody z poz. 42 zostało obliczone, jako średnia miesięczna z kolejnych dwunastu miesięcy, na podstawie patrz objaśnienie pkt 18-20

42. Zużycie wody za okres dwunastu miesięcy dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

wyniosło:

m3

okres, za który podano zużycie wody (miesiąc- rok) od do

43. Zużycie wody za okres dwunastu miesięcy dla lokali mieszkalnych,

w których zamieszkują mieszkańcy wyniosło:

m3

44. Zużycie wody za okres dwunastu miesięcy dla lokali mieszkalnych,

w których prowadzony jest najem krótkoterminowy 22 wyniosło:

m3

45. Zużycie wody za okres dwunastu miesięcy dla lokali mieszkalnych,

w których zamieszkują rodziny wielodzietne 23 wyniosło:

m3

G. WYSOKOŚĆ MIESIĘCZNEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY DEKLARACJA

Miesięczna wysokość opłaty - w części dla lokali, których zużycie wody wskazano w poz. 43

( średnie miesięczne zużycie wody [m3] dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

średnie miesięczne zużycie wody

Stawka opłaty

Razem opłata

46.

m3

 

47.

zł/m-c

Miesięczna wysokość opłaty - w części dla lokali, których zużycie wody wskazano w poz. 44

( średnie miesięczne zużycie wody [m3] dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

średnie miesięczne zużycie wody

Stawka opłaty

Razem opłata

48.

m3

 

49.

zł/m-c

Miesięczna wysokość opłaty - w części dla lokali, których zużycie wody wskazano w poz. 45

Liczba rodzin wielodzietnych

Wysokość opłaty

Razem opłata

50.

 

51.

zł/m-c

Miesięczna wysokość opłaty dla całej nieruchomości, której dotyczy deklaracja –suma kwot z poz. 47, 49 i 51

( dane wykazuje się z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

52.

zł/m-c

H. INFORMACJA O SPOSOBIE ROZLICZENIA NADPŁATY

W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłaconą kwotę

nazwa banku NR

I. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL – 1p) 17

pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci elektronicznej (UPL -1) 17

potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej od ustanowienia pełnomocnictwa

korekty faktur przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego

J. OŚWIADCZENIE I PODPIS ZOBOWIĄZANEGO / ZOBOWIĄZANYCH / PEŁNOMOCNIKA

Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą.

1. Czytelny podpis Zobowiązanego / Zobowiązanych

Podpisano elektronicznie

2. Data złożenia deklaracji

3. Czytelny podpis Pełnomocnika

Podpisano elektronicznie

4. Data złożenia deklaracji


K. ADNOTACJE ORGANU PRZYJMUJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. Uwagi organu podatkowego:

2. Data przyjęcia deklaracji (dzień -miesiąc-rok)

3. Podpis weryfikującego deklarację


ZAŁĄCZNIK DO-W/A wypełniają wszyscy ZOBOWIĄZANI / współwłaściciele nieruchomości / wszyscy współwłaściciele wspólnoty mieszkaniowej, która nie posiada Zarządu

POUCZENIE:

I. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach należnej kwoty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wpłacenie jej w niepełnej wysokości, NINIEJSZA DEKLARACJA STANOWI PODSTAWĘ DO WYSTAWIENIA TYTUŁU WYKONAWCZEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 17 CZERWCA 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

II. Do czasu złożenia deklaracji zmieniającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub otrzymania powiadomienia o nowym wymiarze opłaty, opłaty należy wnosić w wysokości dotychczasowej.

III. Zgodnie z art. 6o ust. 1 Ustawy w razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki.

IV. Zgodnie z art. 10 Ustawy, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Oczyszczania Miasta w Sopocie, Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723a, 81-853 Sopot, e-mail: obsluga@zom.sopot.pl ; tel. +48 58 551 38 27

II. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie e-mail: iod@zom.sopot.pl ; tel. +48 58 551 38 27.

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e RODO tj. w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz opartych na nich aktach prawa miejscowego - w celu wymiaru i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia podstawy ulg i zwolnień w tej opłacie, jak i jej egzekucji, nadto w celu realizacji usługi odbioru odpadów.

IV. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odbiór odpadów i jest niezbędne do identyfikacji podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłaty oraz właściciela nieruchomości, z której usługa ma być realizowana, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

V. Dane osobowe mogą być ujawnione, przetwarzającym tj. dostawcom usług informatycznych, wykonawcom usługi odbioru odpadów.

VI. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów ich przetwarzania tj. przez okres świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych oraz pobierania i dochodzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , nadto w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VII. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, nadto żądania ich sprostowania, jak i ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych.

VIII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

IX. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania.

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI:

1. Numer PESEL wpisują właściciele będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL wskazanymi w sekcji E, nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług. Identyfikator podatkowy NIP wpisują pozostali właściciele nieruchomości. W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – będących cudzoziemcami, należy dołączyć załącznik, w którym podane zostaną numer paszportu lub numer ubezpieczenia.

2. Numer NIP należy podać w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, o którym mowa w art. 2 Ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

3. PIERWSZĄ DEKLARACJĘ należy złożyć w terminie 14 dni od powstania obowiązku jej złożenia tj. zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

4. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (np. korekty faktur od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; utraty uprawnienia do Rodziny Wielodzietnej) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację zmieniającą w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m ust. 2 Ustawy). Dodatkowo, zgodnie z art. 6m ust. 4 „właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 6m ust. 2.”. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5. W przypadku UCHWALENIA NOWEJ STAWKI opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6m ust.2a organ zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi obliczonej jako iloczyn stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

6. Właściciel nieruchomości może złożyć KOREKTĘ DEKLARACJI (art. 81 Ordynacji podatkowej) w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji wynikającej z błędów rachunkowych lub oczywistych pomyłek. Korekty deklaracji należy dokonać na wzorze deklaracji obowiązującej w okresie, którego dotyczy korekta.

7. W przypadku zbycia nieruchomości , dotychczasowy właściciel nieruchomości w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana właściciela składa deklarację, zgłaszając ustanie obowiązku uiszczania opłaty, wpisując jednocześnie w sekcji B w poz. 2 przyczynę złożenia deklaracji, a nowy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację w terminie 14 dni od daty zamieszkania na nieruchomości, zaznaczając w sekcji B w poz. 2 pierwszy kwadrat.

8. Dopuszcza się ZŁOŻENIE ODRĘBNYCH DEKLARACJI dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych (art. 6m ust. 1ca Ustawy).

9. OBOWIĄZEK PONOSZENIA OPŁATY – obliczoną na podstawie niniejszej deklaracji opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać miesięcznie w terminie do 30 dnia każdego miesiąca. Termin wniesienia opłaty za miesiąc styczeń i luty upływa w dniu 30 marca danego roku.

10. W RAZIE NIE ZŁOŻENIA DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do wysokości obliczonej opłaty, wysokość należnej opłaty zostanie określona w drodze decyzji, zgodnie z przepisami Ustawy.

11. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA NINIEJSZEJ DEKLARACJI spoczywa na właścicielu nieruchomości – przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art.2 ust.1 pkt 4 Ustawy). Faktycznie władającym nieruchomością lub jej częścią może być również np. najemca, posiadacz w rozumieniu kodeksu cywilnego. W sytuacji, gdy zachodzą okoliczności uniemożliwiające złożenie deklaracji przez wszystkich właścicieli nieruchomości, deklarację może złożyć jeden z właścicieli nieruchomości po przedłożeniu pełnomocnictwa 17 do tej czynności podpisanego przez pozostałych właścicieli.

12. Po złożeniu pierwszej deklaracji, składający deklarację otrzyma informację o nadanym INDYWIDUALNYM NUMERZE ROZRACHUNKOWYM, na który bez wezwania należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

13. Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością lub generujące na nieruchomości odpady komunalne. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 Ustawy mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z Ustawy i załączyć ją do deklaracji odnotowując ten fakt w sekcji I, poz. 6.

14. Wypełnić poz. 27-38 wyłącznie w przypadku, jeżeli adres ZOBOWIĄZANEGO do doręczeń jest inny, niż wskazano w sekcji E.2. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej wypełnić także poz. 27 -i 38 w zakresie danych dotyczących zarządcy nieruchomości, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, jeżeli został ustanowiony

15. W PRZYPADKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ NIE POSIADAJĄCEJ ZARZĄDU, OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI OBCIĄŻA WSZYSTKICH WSPÓŁWŁAŚCICIELI – w tym celu należy złożyć załącznik DO-W/A wypełniony odpowiednio.

16. Zaznaczyć, jeśli małżonkowie władają nieruchomością objętą małżeńską wspólnością ustawową. Jeżeli władający małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości w częściach ułamkowych, należy zaznaczyć kwadrat „współwłaściciele nieruchomości”. W obu przypadkach należy wypełnić sekcję E i załącznik DO-W/A.

17. Dokumentem upoważniającym do podpisywania deklaracji jest np.: PEŁNOMOCNICTWO UPL-1 lub UPL-1p - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów ( tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze zm) oraz opłacone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), umowa najmu, umowa dzierżawy, uchwała wspólnoty mieszkaniowej w wyborze zarządu, umowa w formie aktu notarialnego o sposobie zarządu nieruchomością wspólną i powierzeniu zarządu osobie fizycznej lub prawnej, umowa spółki osobowej itp. lub umowa.

18. ILOŚĆ ZUŻYTEJ WODY NA NIERUCHOMOŚCI obejmuje całkowite zużycie wody na nieruchomości, określone na podstawie odczytu z wodomierza pomniejszone o zużycie wody na podstawie odczytu z wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej tj. np. na cele ogrodowe. Ilość zużytej wody na potrzebę obliczenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami ustala się na podstawie posiadanych faktur od przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego za dostarczoną wodę i odebrane ścieki, za okres od 1 stycznia. do 31 grudnia danego roku , Ustaloną w ten sposób całkowitą ilość dostarczonej wody wpisujemy w sekcji F poz.42, dzieląc ją na poszczególne grupy odbiorców usługi odpowiednio dla poz. 43, 44 i 45. W przypadku podpisania umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo- kanalizacyjnym nie obejmującej pełnego okresu wskazanego powyżej, dla obliczenia zużycia wody na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, za pierwszy rok obliczeniowy, ilość zużytej wody ustalamy zgodnie z pkt 20 niniejszych objaśnień.

19. ŚREDNIE MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY – dla celu wypełnienia deklaracji w sekcji G– do obliczenia średniego miesięcznego zużycia wody dla poszczególnych grup odbiorców wskazanych w sekcji F, należy postępować w następujący sposób: ustaloną ilość zużytej wody dla danej grupy np. 152m3 ,dzielimy przez 12, następnie zaokrąglamy do pierwszego miejsca po przecinku, otrzymujemy wartość 12,7m3 – co stanowi średnie miesięczne zużycie wody dla danej grupy, które wpisujemy w sekcji G w poz. 46 i 48..

20. Jeżeli nieruchomość została nowo wybudowana, nowo zamieszkana - ustalenie miesięcznego zużycia wody dla celów złożenia pierwszej deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Przy czym dla celów ustalenia miesięcznego zużycia wody, w zależności od wyposażenia mieszkania w instalacje, przeciętne miesięczne normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie, wskazane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w wartości wyższej.

21. Dla NIERUCHOMOŚCI NIE PODŁĄCZONYCH DO SIECI WODOCIĄGOWEJ – ustalenie miesięcznego zużycia wody dla celów złożenia deklaracji następuje na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym określonego w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002r., Nr 8, poz. 70) z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Przy czym dla celów ustalenia miesięcznego zużycia wody, w zależności od wyposażenia mieszkania w instalacje, przeciętne miesięczne normy zużycia wody przypadające na jednego mieszkańca w gospodarstwie, wskazane w niniejszym rozporządzeniu stosuje się w wartości wyższej.

22. Za NAJEM KRÓTKOTERMINOWY rozumie się us ługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach hotelarskich w rozumieniu ustawy oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

23. Przez RODZINĘ WIELODZIETNĄ , należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie Sopotu (także rodzinę zastępczą), składającą się z rodziców (jednego rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do lat 18 lub w wieku do lat 25 pod warunkiem kontynuowania przez nie nauki.

24. DEKLARACJĘ MOŻNA ZŁOŻYĆ osobiście, za pośrednictwem poczty lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu jej składania zgodnie z zapisami § 3 ust.2-ust.4 niniejszej uchwały tj. wypełnienie e- deklaracji i opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wszelkie informacje w sprawach związanych z wypełnieniem deklaracji można uzyskać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie tel. 58 551-38-27 e-mail: obsluga@zom.sopot.pl