Rejestracja użytkownika w serwisie

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasta Sopotu Zakład Oczyszczania Miasta w Sopocie al. Niepodległości 723a 81-853 Sopot

  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych tel. 58/551-38-27, e-mail: iod@zom.sopot.pl

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO w celu związanym z postępowaniem na sprzedaż składników majątkowych PPP/01/2019

  • Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia transakcji; osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania pod rygorem nie dojścia do skutku transakcji sprzedaży

  • Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań realizowanych przez Zakład Oczyszczania Miasta w Sopociei nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania czy usunięcia a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;