Deklaracje - jak i kiedy składamy

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomości, uwzględniając lokale zamieszkałe oraz niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub powstawania odpadów na danej nieruchomości.
  • Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, deklarację może złożyć jeden z właścicieli upoważniony do takiej czynności przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa na druku UPL-1, pełnomocnictwa notarialnego lub umowy).
  • W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd wspólnoty, Administracja lub spółdzielnia.
  • Złożenie korekty do deklaracji jest konieczne, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę naliczonej opłaty np. sprzedaż nieruchomości, zmiana podstawy naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku zmiany zużycia wody za okres stanowiący podstawę naliczenia opłaty, udokumentowanej korektą rozliczenia od dostawcy).
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, ze względu na przyjętą metodę naliczania opłaty według zużycia wody, składają deklaracje co roku najpóźniej do 10 lutego.
  • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy) składają deklarację raz i dokonują ewentualnych korekt w razie potrzeby dokonania zmian.

Deklaracje do pobrania - wersje aktualne 2021

Indywidualna
Wielolokalowa
Wielolokalowa mieszana
Wielolokalowa mieszana (dodatkowy odbiór)
Niezamieszkała (firmy)
Dodatkowy odbiór (firmy, mieszane)

Deklaracje elektroniczne on-line (wersje 2020):

Pojedyncza nieruchomość

W trakcie aktualizacji

Nieruchomość wielolokalowa

W trakcie aktualizacji

Wielodzietne gospodarstwa

W trakcie aktualizacji